Tue, 25 Jan
మీడియా పార్టనర్స్ కావలెను.
మా యాప్ ను పొందండి.

హనుమాన్ చాలీసా

హనుమాన్ చాలీసాను సుప్రసిద్ధ రామభక్తుడు తులసీదాసుచే రచించబడినదని నమ్మబడుతున్నది. "చాలీసా" అను పదం "చాలీస్" (హిందీ లో నలభై) నుండి ఉద్భవించింది. ఇందులో 40 శ్లోకములు ద్విపదులుగా ఉండును.


దోహా అనగా ఒక హిందీ చరణం, నాలుగు దశలను కలిగి ఉంటుంది, కానీ ఇది రెండు పంక్తులలోకి వెళుతుంది, అనగా ఒక పంక్తిలో మొదటి మరియు రెండవ చరణాలు మరియు రెండవ వరుసలో మూడవ మరియు నాల్గవ చరణాలు.


హనుమాన్ చాలీసా
దోహా
శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి | బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |


చౌపాయీ
జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1


రామదూత అతులితబలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | 2


మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3


కంచనవరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4


హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5


శంకరసువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6


విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7


ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8


సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా
వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9


భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10


లాయ సంజీవన లఖన జియాయే
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12


సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా | 14


యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15


తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16


తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17


యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18


ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19


దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20


రామ ద్వారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21


సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22


ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23


భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై | 24


నాసై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25


సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27


ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై
సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28


చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29


సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే | 30


అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అస వర దీన జానకీ మాతా | 31


రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32


తుమ్హరే భజన రామ కో పావై
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33


అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34


ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35


సంకట హరై మిటై సబ పీరా -
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36


జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37


జో శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38


జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39


తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40


దోహా
పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప్ రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |


Related

Recent

మెను
పుస్తకాలు
టూల్స్
షేర్
కిందకు
BOOKS
TOOLS
Download our app
Our partner's video
DOWNLOAD OUR APP

Share this