అష్ట సిద్ధులు

అష్ట సిద్ధుల గురించి ఈ క్రింది శ్లోకం ప్రాచుర్యంలో ఉంది.

అణిమా మహిమా చైవ గరిమా లఘిమా తథా,
ప్రాప్తిః ప్రాకామ్యమీశత్వం వశిత్వం చాష్ట సిద్ధయః

సిద్ధి లక్షణం
అణిమ శరీరాన్ని సూక్ష్మ రూపంలోకి మార్చుకోగలగడం.
మహిమ శరీరాన్ని ఎంత పెద్దగానైనా మార్చుకోగలగడం.
గరిమ ఎంతటి బరువునైన ఎత్తగలగడం.
లఘిమ శరీరాన్ని తేలికగా మార్చుకోగలగడం.
ప్రాప్తి శూన్యం నుంచి కావలసిన వస్తువును సాధించడం.
ప్రాకామ్యం కోరుకున్నది సాధించడం.
ఈశత్వం అష్టదిక్పాలకులపై ఆధిపత్యం.
వశత్వం సకల జీవరాశులను వశం చేసుకోగలగడం.
వినాయకునికి, హనుమంతునికి ఈ అష్ట సిద్దులపైన సంపూర్ణ సాధికారత కలదు. అష్ట సిద్ధులు యోగమార్గంలో కానీ, జన్మతః కానీ, మంత్రసిద్ధి ద్వారా కానీ మరియు దివ్యౌషధాల ద్వారా సంప్రాప్తించును. వీటి మాయలో పడిన సాధకులు మోక్ష మార్గమునకు దూరమైపోవును.

Related