గోవింద నామాలు

గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా |

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా | శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా |
భక్తవత్సలా గోవిందా | భాగవతప్రియ గోవిందా || ౧

నిత్యనిర్మలా గోవిందా | నీలమేఘశ్యామ గోవిందా |
పురాణపురుషా గోవిందా | పుండరీకాక్ష గోవిందా || ౨

నందనందనా గోవిందా | నవనీతచోర గోవిందా |
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా | పాపవిమోచన గోవిందా || ౩

దుష్టసంహార గోవిందా | దురితనివారణ గోవిందా |
శిష్టపరిపాలక గోవిందా | కష్టనివారణ గోవిందా || ౪

వజ్రమకుటధర గోవిందా | వరాహమూర్తి గోవిందా |
గోపీజనలోల గోవిందా | గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా || ౫

దశరథనందన గోవిందా | దశముఖమర్దన గోవిందా |
పక్షివాహన గోవిందా | పాండవప్రియ గోవిందా || ౬

మత్స్య కూర్మ గోవిందా | మధుసూదన హరి గోవిందా |
వరాహ నరసింహ గోవిందా | వామన భృగురామ గోవిందా || ౭

బలరామానుజ గోవిందా | బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా |
వేణుగానప్రియ గోవిందా | వేంకటరమణా గోవిందా || ౮

సీతానాయక గోవిందా | శ్రితపరిపాలక గోవిందా |
దరిద్రజనపోషక గోవిందా | ధర్మసంస్థాపక గోవిందా || ౯

అనాథరక్షక గోవిందా | ఆపద్బాంధవ గోవిందా |
శరణాగతవత్సల గోవిందా | కరుణాసాగర గోవిందా || ౧౦

కమలదళాక్ష గోవిందా | కామితఫలదా గోవిందా |
పాపవినాశక గోవిందా | పాహి మురారే గోవిందా || ౧౧

శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా | శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా |
ధరణీనాయక గోవిందా | దినకరతేజా గోవిందా || ౧౨

పద్మావతిప్రియ గోవిందా | ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా |
అభయహస్త గోవిందా | అక్షయవరద గోవిందా || ౧౩

[మత్స్యావతారా] శంఖచక్రధర గోవిందా | శార్ఙ్గగదాధర గోవిందా |
విరజాతీర్థస్థ గోవిందా | విరోధిమర్దన గోవిందా || ౧౪

సాలగ్రామధర గోవిందా | సహస్రనామా గోవిందా |
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా | లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా || ౧౫

కస్తూరితిలక గోవిందా | కాంచనాంబరధర గోవిందా |
గరుడవాహన గోవిందా | గజరాజరక్షక గోవిందా || ౧౬

వానరసేవిత గోవిందా | వారధిబంధన గోవిందా |
సప్తగిరీశా గోవిందా | [ఏడుకొండలవాడ] ఏకస్వరూపా గోవిందా || ౧౭

శ్రీరామకృష్ణా గోవిందా | రఘుకులనందన గోవిందా |
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా | పరమదయాకర గోవిందా || ౧౮

వజ్రకవచధర గోవిందా | వైజయంతిమాల గోవిందా |
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా | వసుదేవతనయా గోవిందా || ౧౯

బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా | భిక్షుకసంస్తుత గోవిందా |
స్త్రీపుంరూపా గోవిందా | శివకేశవమూర్తి గోవిందా || ౨౦

బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా | భక్తరక్షక గోవిందా |
నిత్యకళ్యాణ గోవిందా | నీరజనాభ గోవిందా || ౨౧

హథీరామప్రియ గోవిందా | హరిసర్వోత్తమ గోవిందా |
జనార్దనమూర్తి గోవిందా | జగత్సాక్షిరూప గోవిందా || ౨౨

అభిషేకప్రియ గోవిందా | ఆపన్నివారణ గోవిందా |
రత్నకిరీటా గోవిందా | రామానుజనుత గోవిందా || ౨౩

స్వయంప్రకాశా గోవిందా | ఆశ్రితపక్ష గోవిందా |
నిత్యశుభప్రద గోవిందా | నిఖిలలోకేశ గోవిందా || ౨౪

ఆనందరూపా గోవిందా | ఆద్యంతరహితా గోవిందా |
ఇహపరదాయక గోవిందా | ఇభరాజరక్షక గోవిందా || ౨౫

పరమదయాళో గోవిందా | పద్మనాభహరి గోవిందా |
తిరుమలవాసా గోవిందా | తులసీవనమాల గోవిందా || ౨౬

శేషసాయినే గోవిందా | శేషాద్రినిలయా గోవిందా |
శ్రీనివాస శ్రీ గోవిందా | శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా || ౨౭

గోవిందా హరి గోవిందా | గోకులనందన గోవిందా |

Related