దశావతారాలు

శ్రీమహావిష్ణువు దుష్టశిక్షణ మరియు శిక్ష రక్షణ కొరకు పది అవతారములు దాల్చెను.
అవతారము
1 మత్స్యావతారము
2 కూర్మావతారము
3 వరాహావతారము
4 నృసింహావతారము
5 వామనావతారము
6 పరశురామావతారము
7 రామావతారము
8 కృష్ణావతారము
9 వెంకటేశ్వరావతారము
10 కల్క్యావతారము

Related