అష్టాదశ పురాణములు

అష్టాదశ పురాణములు మొత్తము పద్దెనిమిది. వీటి గురించి ఒక శ్లోకములో ఇలా చెప్పబడింది.

" మద్వయం భద్వయం చైవ బ్రత్రయం వచతుష్టయం
అనాపద్లింగకూస్కాని పురాణాని పృథక్ పృథక్ "

పురాణం సృష్టి
1 మత్స్య పురాణం శ్రీ మత్స్యావతార విష్ణువు మనువుకు బోధించెను.
2 మార్కండేయ పురాణం మార్కండేయ మహర్షి రచించెను.
3 భవిష్య పురాణం శతనీకుడు సుమంతునకు బోధించెను.
4 భాగవత పురాణం శుక మహర్షి తన కుమారుడైన పరీక్షిత్తునకు బోధించెను.
5 బ్రహ్మ పురాణం బ్రహ్మదేవుడు మరీచికి బోధించెను.
6 బ్రహ్మవైవర్త పురాణం సావర్ణుడు నారదునకు బోధించెను.
7 బ్రహ్మాండ పురాణం బ్రహ్మదేవుడు రచించెను.
8 వరాహ పురాణం శ్రీ వరాహమూర్తి భూదేవికి బోధించెను.
9 వామన పురాణం బ్రహ్మదేవుడు రచించెను.
10 వాయు/శివ పురాణం వాయుదేవునిచే చెప్పబడింది.
11 విష్ణు పురాణం పరాశరుడు రచించెను.
12 అగ్ని పురాణం భృగుమహర్షిచే చెప్పబడింది.
13 నారద పురాణం నారద మహర్షి రచించెను.
14 పద్మ పురాణం బ్రహ్మదేవునిచే చెప్పబడింది.
15 లింగ పురాణం నందీశ్వరుడు రచించెను.
16 కూర్మ పురాణం శ్రీకూర్మావతార విష్ణువు ఉపదేశించెను.
17 స్కంద పురాణం కుమారస్వామిచే చెప్పబడింది.
18 గరుడ పురాణం విష్ణుమూర్తి గరుత్మంతునికి బోధించెను.

Related