తెలుగు నామం ఆంగ్ల నామం
ఉడుత Squirrel
ఎలుక Rat
ఎలుగుబంటి Bear
ఎద్దు Ox
ఏనుగు Elephant
ఒంటె Camel
కంగారు Kangaroo
కప్ప Frog
కుక్క Dog
కోతి Monkey
ఖడ్గమృగం Rhinoceros
గాడిద Donkey
గుర్రము Horse
గుర్రము చారల Zebra
గుర్రము నీటి Hippopotamus
గేదె Buffalo
గొర్రె Sheep
జింక Deer
జిరాఫీ Girafe
తాబేలు Turtle
తోడేలు Wolf
నక్క Fox
పంది Pig
పిల్లి Cat
పులి Tiger
పులి చిరుత Leopard
మేక Goat
మొసలి Crocodile
సింహము Lion
rat
cat
dog
fox
pig
goat
sheep
wolf
squirrel
deer
donkey
kangaroo
horse
hippopotamus
zebra
girafe
rhinoceros
camel
crocodile
elephant
bear
tiger
leopard
lion

Search

Books

Related