సాధారణ & హిందూ కాలమానం


సాధారణ కాలమానాలు

 • సెకను = కనురెప్ప పాటు సమయం (అతి చిన్న ప్రమాణము)
 • నిమిషము = 60 సెకనులు
 • గంట = 60 నిమిషాలు
 • రోజు = 24 గంటలు
 • వారము = 7 రోజులు
 • పక్షము = 15 రోజులు
 • నెల = 30 రోజులు
 • సంవత్సరము = 12 నెలలు
 • 10 సంవత్సరములు = దశాబ్ధము
 • 25 సంవత్సరములు = రజత వర్షము
 • 40 సంవత్సరములు = కెంపు వర్షము
 • 50 సంవత్సరములు = స్వర్ణ వర్షము
 • 60 సంవత్సరములు = వజ్ర వర్షము
 • 75 సంవత్సరములు = అమృత వర్షము
 • 100 సంవత్సరములు = శత వర్షము లేదా శతాబ్దము
 • 1000 సంవత్సరములు = సహస్రాబ్ధి

తెలుగు కాలమానాలు

 • క్రాంతి = 1 సెకనులో 34,000వ వంతు
 • తృటి = 1 సెకెనులో 300వ వంతు
 • తృటి = 1 లవము లేదా లేశము
 • 2 లవాలు = 1 క్షణం
 • 30 క్షణాలు = 1 విపలం
 • 60 విపలాలు = 1 పలం
 • 60 పలములు = 1 చడి(24 నిమిషాలు)
 • 2.5 చడులు = 1 హోర
 • 24 హోరలు = 1 దినం
 • రెప్పపాటు అతి చిన్న ప్రమాణము
 • విఘడియ = 6 రెప్పపాట్లు
 • ఘడియ = 60 విఘడియలు
 • గంట = 2 1/2 ఘడియలు
 • ఝాము = 3 గంటలు లేదా 7 1/2 ఘడియలు
 • రోజు = 8ఝాములు లేదా 24 గంటలు
 • వారము = 7 రోజులు
 • పక్షము = 15 రోజులు
 • మండలము = 40 రోజులు
 • నెల = 2 పక్షములు లేదా 30 రోజులు
 • ఋతువు = 2 నెలలు
 • కాలము = 4 నెలలు
 • ఆయనము = 3 ఋతువులు లేదా 6 నెలలు
 • సంవత్సరము = 2 ఆయనములు
 • పుష్కరము = 12 సంవత్సరములు

Search

Books

Related