తెలుగు లింగములు

తెలుగు నామము సంస్కృత నామము వివరణ ఉదాహరణ
1 మహద్వాచకములు పుంలింగం పురుషులను, వారి గుణములను తెలుపును. జనకుడు, రాజు
2 మహతీవాచకములు స్త్రీలింగం స్త్రీలను, వారి గుణములను తెలుపును. రజిని, రాణి
3 అమహద్వాచకములు నపుంసకలింగం ఇతరములు, వాటి గుణములను తెలుపును. అద్దము, కంచము

Search

Books

Related