తెలుగు గుణింతాలు (Telugu Guninthalu Chart)


గుణింతములు:

తలకట్టు క్ + అ = క
దీర్ఘము క్ + ఆ = కా
ి గుడి క్ + ఇ = కి
గుడి ధీర్ఘము క్ + ఈ = కీ
కొమ్ము క్ + ఉ = కు
కొమ్ము దీర్ఘం క్ + ఊ = కూ
ఋత్వము క్ + ఋ = కృ
ఋత్వ దీర్ఘం క్ + ౠ = కౄ
ఎత్వము క్ + ఎ = కె
ఎత్వ దీర్ఘం క్ + ఏ = కే
ఐత్వం క్ + ఐ = కై
ఒత్వము క్ + ఒ = కొ
ఒత్వ దీర్ఘం క్ + ఓ = కో
ఔత్వం క్ + ఔ = కౌ
అం ఒక సున్న క్ + అం = కం
అః విసర్గం క్ + అః = కః
  • తలకట్టు అక్షరమునకు అంటుకొని వుండే అక్షరాలు క,గ, చ, ఛ, ఝ ఠ, డ, ఢ త, థ, ద, ధ, న, భ, మ య, ర, వ, శ, ళ, క్ష
  • తలకట్టు అక్షరమునకు తాకని అక్షరాలు
    ఘ, ప, ఫ, ష, స, హ
  • తలకట్టు లేని అక్షరాలు ఖ, జ, ట, ణ బ, ల

గుణింతముల పట్టిక:

అం అః
ి
కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ఖా ఖి ఖు ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘూ ఘౌ ఘం ఘః
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝూ ఝౌ ఝం ఝః
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తే తొ తో తౌ తం తః
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః
దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
హా హి హీ హు హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హౌ హం హః
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షీ క్షు క్షూ క్ష్ క్ష్ క్షె క్షే క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః

Search

Books

Related