తెలుగు వారాలు (Telugu Weeks)

వారము అనగా ఏడు రోజుల సమయం. ఒక సంవత్సరంలో 52 వారములు మరియు 1 లేదా 2 రోజులు ఉంటాయి
వారములు సంస్కృతం ఆంగ్లం English
1 ఆదివారము భానువారము సన్ డే Sunday
2 సోమవారము ఇందువారము మన్ డే Monday
3 మంగళవారము భౌమవారము ట్యూస్ డే Wednesday
4 బుధవారము సౌమ్యవారము వెన్స్ డే Wednesday
5 గురువారము బృహస్పతివారము థర్స్ డే Thursday
6 శుక్రవారము బృగువారము ఫ్రై డే Friday
7 శనివారము మందవారము సాటర్ డే Saturday

Search

Books

Related