తెలుగు నామం ఆంగ్ల నామం
కాకి Crow
కొంగ Stork
కోకిల Cuckoo
కోడి Hen
కోడి పిల్ల Chicken
కోడి పుంజు Cock/Rooster
గబ్బిలం Bat
గ్రద్ద Hawk/Eagle
గుడ్ల గూబ Owl
నిప్పు కోడి Ostrich
నెమలి Peacock
నెమలి (ఆడ) Peahen
నెమలి (పిల్లలు) Peachicks
పావురం Pigeon/Dove
పిచ్చుక Sparrow
బాతు Duck
బాతు (ఆడ) Goose
బాతు పిల్ల Duckling
బాతు పిల్ల (ఆడ) Goosling
బ్రాయిలర్ కోడి Broiler
పెంగ్విన్ Penguin
రాబందు Vulture
రామచిలుక Parrot
సీతాకోకచిలుక Butterfly
హంస Swan
హంస పిల్ల Cygnet
sparrow
crow
parrot
peacock
cuckoo
pigeon
owl
eagle
hen
rooster
broiler
ostrich
crane
duck
swan
penguin

Search

Books

Related