తెలుగు అక్షరమాల (వర్ణమాల)


అచ్చులు:

అం అః

హల్లులు:

క్ష

ఉభయాక్షరములు:

సున్న
అర సున్న c
విసర్గ

ఉచ్ఛారణ ఉపయోగాలు:

  • క, ఖ, గ, ఘ - ఉదర కండరాలు కదులును
  • చ, ఛ, జ, ఝ - ఛాతి కదులును
  • ట, ఠ, డ, ఢ, న - స్వరపేటిక కదులును
  • ప, ఫ, బ, భ, మ - పెదాలు కదులును
  • య, ర, ల, వ, శ - ముఖ కండరాలు కదులును

ఆంగ్ల అక్షరమాల:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
పెద్దవి A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
చిన్నవి a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  • అచ్చులు (Vowels): A, E, I, O, U. మొత్తం 5.
  • హల్లులు (Consonants): అచ్చులు కానివి మొత్తం 21.

Search

Books

Related