తెలుగు భాషా భాగాలు (Telugu Bhasha Bhagalu Names)

తెలుగునందు భాషాభాగములు ఆరు కలవు.
భాషాభాగము వివరణ ఉదాహరణ
1 నామవాచకము అన్నింటి పేర్లు రాము, పుస్తకము
2 సర్వనామము నామవాచకమునకు బదులు వాడును నేను, మనం, అది
3 విశేషణము గుణమును తెలియజేయును చల్లగా, తీయగా
4 క్రియ చేయు పనులు తెలుపును తినును, చదువును, పాడును
5 క్రియావిశేషణము క్రియ యొక్క గుణమును తెలుపును వేగంగా, నిదానంగా
6 అవ్యయములు లింగ వచన విభక్తులు లేనివన్నియు ఆహా, అమ్మో

Search

Books

Related