తెలుగు ఒత్తులు


ఒత్తులు:

ఒక హల్లుకు ఇంకొక హల్లును చేర్చిన రూపాంతరం చెందిన రెండవ హల్లుని ఒత్తు అంటారు.
ఉదాహరణలు:
క్క, ఖ్ఖ, గ్గ, ఘ్ఘ, ఙ్ఙ
చ్చ, ఛ్ఛ, జ్జ, ఝ్ఝ, ఞ్ఞ
ట్ట, ఠ్ఠ, డ్డ, ఢ్ఢ, ణ్ణ
త్త, థ్థ, ద్ద, ధ్ధ, న్న
ప్ప, ఫ్ఫ, బ్బ, భ్భ, మ్మ
య్య, ర్ర, ల్ల, వ్వ, శ్శ,
ష్ష, స్స, హ్హ, ళ్ళ, ఱ్ఱ.

ద్విత్వాక్షరములు:

ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా వచ్చును.
ఉదా: అన్నము, మగ్గము

సంయుక్తాక్షరములు:

ఒక హల్లుకు వేరొక హల్లు ఒత్తుగా వచ్చును.
ఉదా: రాజ్యము, మద్యము

సంశ్లేషాక్షరములు:

ఒక హల్లుకు ఒకటికన్నా ఎక్కువ హల్లులు ఒత్తుగా వచ్చును.
ఉదా: రాష్ట్రము, మత్స్యము

మహాప్రాణాక్షరములు:

ఒక హల్లులోనే ఒత్తును కలిగియుండును.
ఉదా: శంము, పాశాల

Search

Books

Related