తెలుగు సంఖ్యామాల (Telugu Numbers)

0 సున్న Zero
1 ఒకటి One
2 రెండు Two
3 మూడు Three
4 నాలుగు Four
5 అయిదు Five
6 ఆరు Six
7 ఏడు Seven
8 ఎనిమిది Eight
9 తొమ్మిది Nine
10 ౧౦ పది Ten
11 ౧౧ పదకొండు Eleven
12 ౧౨ పన్నెండు Twelve
13 ౧౩ పదమూడు Thirteen
14 ౧౪ పధ్నాలుగు Fourteen
15 ౧౫ పదునయిదు Fifteen
16 ౧౬ పదహారు Sxiteen
17 ౧౭ పదిహేడు Seventeen
18 ౧౮ పధ్ధెనిమిది Eighteen
19 ౧౯ పందొమ్మిది Nineteen
20 ౨౦ ఇరవై Twenty
30 ౩౦ ముప్పై Thirty
40 ౪౦ నలభై Fourty
50 ౫౦ యాభై Fifty
60 ౬౦ అరవై Sixty
70 ౭౦ డెబ్బై Seventy
80 ౮౦ ఎనభై Eighty
90 ౯౦ తొంభై Ninety
100 ౧౦౦ వంద Hundred
1,000 ౧,౦౦౦ వెయ్యి Thousand
1,00,000 ౧,౦౦,౦౦౦ లక్ష Lakh
1,00,00,000 ౧,౦౦,౦౦,౦౦౦ కోటి Crore

Search

Books

Related